Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) – Δικαιολογητικά

Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)

Απαραίτητα δικαιολογητικά απόσυρσης ανάλογα με τη νομική μορφή του ιδιοκτήτη.

  1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
  2. Οι πινακίδες του οχήματος.
  3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας.
  4. Φωτοτυπία του ΦΕΚ εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος.
  6. Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος
  7. Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος.
  8. Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.

 

Κατεβάστε εδώ την εξουσιοδότηση για την απόσυρση του αυτοκινήτου σας.